حامیان و همراهان ما


مجموعه شرکت های زیر مجموعه هلدینگ راهکارهای مثبت A+Soloutions به آرزوی دیرینه ما برای تاسیس و توسعه کوچ رادیو کمک شایان ذکری داشته اند. این حمایت نه فقط از طریق کمک مالی و لجستیکی که به صورت محتوایی نیز بوده است. ما از اینکه مخاطبانمان می‌توانند از سرویس های ارائه شده این مجموعه شرکت ها استفاده کنند نیز خرسندیم. شهرت نیک و صداقت و پیگیری آنها در اجرای خدماتشان ما را در مسیر توصیه آنها به شما ثابت قدم می‌دارد.

پشتیبان شویدپشتیبان شوید